Leveringsvoorwaarden Online comic book store

Definities

 1. Online comic book store: Online comic book store, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 87797402.
 2. Klant: degene met wie Online comic book store een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Online comic book store en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Online comic book store.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Online comic book store gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Online comic book store.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Online comic book store zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Online comic book store op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Online comic book store, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Online comic book store te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Online comic book store gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Online comic book store roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Online comic book store, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: a) het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen, b) het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast, c) het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.), d) de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.), e) het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is, f) het product geen los tijdschrift of losse krant is, g) het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft, h) de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: a) op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling, b) zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, c) zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen, d) zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via klantenservice@onlinecomicbookstore.nl. Indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Online comic book store, www.onlinecomicbookstore.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Online comic book store, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Online comic book store heeft geretourneerd, dan zal Online comic book store eventuele door de consument betaalde verzendkosten van de heenzending binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 7. De verzendkosten voor de heenzending komen slechts voor rekening van Online comic book store voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 8. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Online comic book store kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Online comic book store heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Online comic book store.
 3. Online comic book store is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Online comic book store te verrekenen met een vordering op Online comic book store.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Online comic book store blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Online comic book store, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
  2. Tot die tijd kan Online comic book store zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Online comic book store een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Online comic book store het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

   Levering

   1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
   2. Levering vindt plaats bij Online comic book store, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
   3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
   4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Online comic book store het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
   5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Online comic book store kan tegenwerpen.

   Levertijd

   1. De door Online comic book store opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
   2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Online comic book store.
   3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Online comic book store niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

    Feitelijke levering

    De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

    Levering en overgang van risico

    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

    Transportkosten

    Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

    Verpakking en verzending

    1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Online comic book store niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
    2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Online comic book store, bij gebreke waarvan Online comic book store niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

     Bewaring

     1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
     2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

      Garantie

      1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
      2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
      3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

       Ruilen

       1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur, b) het product wordt geretourneerd in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes, c) het product is nog niet gebruikt.
       2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.

        Vrijwaring

        De klant vrijwaart Online comic book store tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Online comic book store geleverde producten en/of diensten.

        Klachten

        1. De klant dient een door Online comic book store geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
        2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Online comic book store daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
        3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Online comic book store in staat is hierop adequaat te reageren.
        4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
        5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Online comic book store gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
        6. Bij Online comic book store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Online comic book store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
        7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De consument dient zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
        8. Een klacht schort de verplichtingen van Online comic book store niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
        9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Online comic book store, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

        Ingebrekestelling

        1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Online comic book store.
        2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Online comic book store ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

        Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

        Als Online comic book store een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Online comic book store verschuldigd zijn.

        Aansprakelijkheid Online comic book store

        1. Online comic book store is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
        2. Indien Online comic book store aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
        3. Online comic book store is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
        4. Indien Online comic book store aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
        5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

        Vervaltermijn

        Elk recht van de klant op schadevergoeding van Online comic book store vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

        Recht op ontbinding

        1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Online comic book store toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
        2. Is de nakoming van de verplichtingen door Online comic book store niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Online comic book store in verzuim is.
        3. Online comic book store heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Online comic book store kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

         Overmacht

         1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Online comic book store in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Online comic book store kan worden toegerekend in een van de wil van Online comic book store onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Online comic book store kan worden verlangd.
         2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
         3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Online comic book store 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Online comic book store er weer aan kan voldoen.
         4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
         5. Online comic book store is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

          Wijziging van de overeenkomst

          Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

          Wijziging leveringsvoorwaarden

          1. Online comic book store is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
          2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
          3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Online comic book store zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
          4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

           Overgang van rechten

           1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Online comic book store.
           2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

            Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

            1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
            2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Online comic book store bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

             Toepasselijk recht en bevoegde rechter

             1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
             2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online comic book store is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

              Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

              Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 17 april 2023.